Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Główny księgowy

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ W OSTRÓDZIE

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ukończył 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,

c)      nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

d)      wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy minimum 3 letni na stanowisku kierowniczym w jednostkach budżetowych,

e)      bardzo dobra znajomość przepisów księgowo - podatkowych, prawa bilansowego,

f)       znajomość ustawy o finansach publicznych oraz zagadnień związanych
z dyscypliną finansów publicznych i wydatkowaniem publicznych środków finansowych.

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      prowadzenie księgowości w jednostkach lub zakładach budżetowych,

b)     znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych i ubezpieczeń społecznych,

c)      umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

d)     znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie Program SYMFONIA, Program BESTIA,

e)      obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      sprawdzanie wszystkich dokumentów finansowo - księgowych pod względem formalno - rachunkowym oraz ich klasyfikowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie klasyfikacji budżetowej i zasadami rachunkowości
i obowiązującą klasyfikacją budżetową,

b)      prowadzenie kont analitycznych i syntetycznych dla obsługi zakładu zgodnie
z zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową,

c)      przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków,

d)      weryfikacje planów finansowych,

e)      bieżąca analiza budżetu oraz kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,

f)       sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków
i dochodów w terminach i na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

g)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia w użytkowaniu, środków trwałych, dokonywanie okresowych uzgodnień stanów z osobami materialnie odpowiedzialnymi za majątek zakładu,

h)      rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych - zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną,

i)       terminowa realizacja wydatków budżetowych oraz ich bieżąca kontrola w celu realizacji zgodnie z planem finansowym,

j)       należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych
i sprawozdań finansowych,

k)      ewidencja księgowa operacji gospodarczych zakładu budżetowego,

l)       wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  1. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)     życiorys - curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c)      oryginał kwestionariusza osobowego,

d)     kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,

e)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie /ksero dyplomu lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów/,

f)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)     oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

h)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne.

  1. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.)”.
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zakładu lub pocztą na adres Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródziew terminie do dnia 01 października 2018 r., do godz. 12.00. Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie w dniu 01 października 2018 r. o godz. 13.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 676 07 93.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.zok.ostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

                                                                          Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej

                                                                                             Jan Ignaczewski

                                                                     

Ostróda, 19-09-2018 r.                                        


data dodania: 2018-09-19 14:02:39 | zmodyfikował: Administrator

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe