Podpisanie / rozwiązanie umowy

  1. W przypadku nowo wybudowanego budynku

W przypadku nowo wybudowanego budynku odbiorca, zobowiązany jest do podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków niezwłocznie po otrzymaniu z Działu Technicznego protokołu odbioru wykonanych przyłączy. W tym celu należy złożyć wniosek o zawarcie umowy (druk nr 1). Umowa powinna być podpisana w punkcie kasowym przez wszystkich właścicieli nieruchomości za okazaniem do wglądu dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

  1. W przypadku zmiany prawnego właściciela / właścicieli lokalu
  1. Rozwiązanie umowy przez poprzedniego właściciela / właścicieli

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości dotychczasowy odbiorca zobowiązany jest do rozwiązania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków poprzez złożenie wypełnionego wniosku o rozwiązanie umowy (druk nr 2) oraz protokołu zdawczo-odbiorczego (druk nr 3), które są do pobrania w zakładce „Tryb rozpatrywania spraw” / „Wnioski”.

  1. Podpisanie umowy przez nowego właściciela / właścicieli

Nowy właściciel / właściciele są zobowiązani złożyć wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy (druk nr 1) oraz protokół zdawczo-odbiorczy (druk nr 3). Przy podpisywaniu umowy należy również okazać do wglądu dokument tożsamości i dokument potwierdzający prawo do nieruchomości.

  1. Zgon dotychczasowego odbiorcy

W przypadku zgonu dotychczasowego odbiorcy, jeżeli sprawa spadkowa jest w toku, osoby zamieszkujące nieruchomość zobowiązane są do podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków składając wniosek o zawarcie umowy w związku ze zgonem dotychczasowego odbiorcy (druk nr 4). Przy podpisywaniu umowy należy również okazać do wglądu dokument tożsamości oraz akt zgonu poprzedniego odbiorcy.

Skip to content